History

Past President & Secretary
Year President Secretary Place of Conference
1961-62 Dr. Manohar V. Mantri Dr. B. C. Shroff Baroda
1962-63 Dr. Jal G. Patel Dr. B. C. Shroff
1963-64 Dr. P. V. Diwanji Dr. B. 0.Shroff
1964-65 Dr. J. M. Gheesta Dr. B. 0.Shroff
1965-66 Dr. F. D. Antia Dr. B. C. Shroff
1966-67 Dr. C. B. Bharucha Dr. B. C. Shroff
1967-68 Dr. L. F. Cardoza Dr. B. C. Shroff
1968-69 Dr. (Mrs.) P. M. Mantri Dr. Jangoo Kapadia
1969-70 Dr. F. N. Mehta Dr. Jangoo Kapadia Khandala
1970-71 Dr. B. C. Shroff Dr. Jangoo Kapadia Bombay
1971-72 Dr. (Mrs.) P. A. Deodhar Dr. Keki Mistry Poona
1972-73 Dr. Naishad Parikh Dr.V. B. Kotak Nashik
1973-74 Dr. Keki Mistry Dr. V. B. Kotak Solapur
1974-75 Jango Kapadia Dr. J. G. Seervai Nagpur
1975-76 Dr. S. K. Sahukar Dr. G. M. Vachharajani Lonavala
1976-77 Dr. L. M. Gulani Dr. G. M. Vachharajani Mahabaleshwar
1977-78 Dr. R. V. Mehta Dr. (Mrs.) D. A. Chitre Aurangabad
1978-79 Dr. Ratan H. Doctor Dr. (Mrs.) D. A. Chitre Sangli
1979-80 Dr. N. B. Puranik Dr. (Miss) S. G. Chanchiani Ahmednagar
1980-81 Dr. G. M. Vachharajani Dr. A. B. Nakashe Thane
1981-82 Dr. (Mrs.) D. A. Chitre Dr. A. E. Nakashe Nashik
1982-83 Dr. Ramesh Karkare Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Nagpur
1983-84 Dr. V B. Kotak Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Solapur
1984-85 Dr. A. P. Chitre Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Aurangabad
1985-86 Dr. S. S. Joshi Dr. A. D. Dhoble Bombay
1986-87 Dr. D. M. Kapadia Dr. A. D. Dhoble Mahabaleshwar
1987-88 Dr. A. B. Surveyor Dr. A. D. Dhoble Nashik
1988-89 Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Dr. A. D. Dhobl Lonavala
1989-90 Dr. S. N. Mahale Dr. Yogesh Shah Karad
1990-91 Dr. A. G. Shaligram Dr. Yogesh Shah Thane
1991-92 Dr. N. D. Mokashi Dr.Yogesh Shah Dombivli
1992-93 Dr. A. D. Dhoble Dr.Yogesh Shah Bombay
1993-94 Dr. P. K. Badle Dr.AjitS. Oak Pimpri-Chinchwad
1994-95 Dr. Jagdish Kulkarni Dr.AjitS. Oak Amravati
1995-96 Dr. Ramesh Dolwani Dr. Prakash Hiran Lonavala
1996-97 Dr. V. B. Puranik Dr. Prakash Hiran Ulhasnagar
1997-98 Dr. M. Jejurikar Dr. Prakash Hiran Aurangabad
1998-99 Dr. Ajit S. Oak Dr. Prakash Hiran Solapur
1990-2000 Dr. Ram Thombare Dr. Vijay Pethe Mahabaleshwar
2000-01 Dr. C. C. Tambade Dr. Vijay Pethe Kolhapur