Past President & Secretary

Year
President 
Secretary
Place of Conference
1961-62       Dr. Manohar V. Mantri    Dr. B. C. Shroff     Baroda
1962-63   Dr. Jal G. Patel  Dr. B. C. Shroff
1963-64   Dr. P. V. Diwanji Dr. B. 0.Shroff
1964-65 Dr. J. M. Gheesta Dr. B. 0.Shroff
1965-66   Dr. F. D. Antia Dr. B. C. Shroff
1966-67   Dr. C. B. Bharucha  Dr. B. C. Shroff
1967-68   Dr. L. F. Cardoza Dr. B. C. Shroff
1968-69   Dr. (Mrs.) P. M. Mantri      Dr. Jangoo Kapadia
1969-70   Dr. F. N. Mehta               Dr. Jangoo Kapadia         Khandala
1970-71   Dr. B. C. Shroff   Dr. Jangoo Kapadia         Bombay
1971-72   Dr. (Mrs.) P. A. Deodhar  Dr. Keki Mistry                Poona
1972-73   Dr. Naishad Parikh  Dr.V. B. Kotak  Nashik
1973-74   Dr. Keki Mistry Dr. V. B. Kotak  Solapur
1974-75   Jango Kapadia  Dr. J. G. Seervai Nagpur
1975-76   Dr. S. K. Sahukar           Dr. G. M. Vachharajani   Lonavala
1976-77   Dr. L. M. Gulani Dr. G. M. Vachharajani    Mahabaleshwar
1977-78   Dr. R. V. Mehta                 Dr. (Mrs.) D. A. Chitre       Aurangabad
1978-79  Dr. Ratan H. Doctor Dr. (Mrs.) D. A. Chitre Sangli
1979-80   Dr. N. B. Puranik               Dr. (Miss) S. G. Chanchiani Ahmednagar
1980-81   Dr. G. M. Vachharajani    Dr. A. B. Nakashe        Thane
1981-82   Dr. (Mrs.) D. A. Chitre     Dr. A. E. Nakashe             Nashik
1982-83   Dr. Ramesh Karkare        Dr. (Mrs.) S. N. Shahani  Nagpur
1983-84   Dr. V B. Kotak Dr. (Mrs.) S. N. Shahani  Solapur
1984-85   Dr. A. P. Chitre  Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Aurangabad
1985-86   Dr. S. S. Joshi                 Dr. A. D. Dhoble                Bombay
1986-87   Dr. D. M. Kapadia             Dr. A. D. Dhoble          Mahabaleshwar
1987-88     Dr. A. B. Surveyor          Dr. A. D. Dhoble Nashik
1988-89   Dr. (Mrs.) S. N. Shahani Dr. A. D. Dhobl           Lonavala
1989-90  Dr. S. N. Mahale              Dr. Yogesh Shah           Karad
1990-91   Dr. A. G. Shaligram        Dr. Yogesh Shah           Thane
1991-92  Dr. N. D. Mokashi             Dr.Yogesh Shah              Dombivli
1992-93  Dr. A. D. Dhoble               Dr.Yogesh Shah              Bombay
1993-94Dr. P. K. Badle                  Dr.AjitS. Oak        Pimpri-Chinchwad
1994-95          Dr. Jagdish Kulkarni          Dr.AjitS. Oak   Amravati
1995-96  Dr. Ramesh Dolwani      Dr. Prakash Hiran       Lonavala
1996-97 Dr. V. B. Puranik              Dr. Prakash Hiran            Ulhasnagar
1997-98  Dr. M. Jejurikar               Dr. Prakash Hiran            Aurangabad
1998-99   Dr. Ajit S. Oak                   Dr. Prakash Hiran            Solapur
1990-2000Dr. Ram Thombare       Dr. Vijay Pethe        Mahabaleshwar
2000-01   Dr. C. C. Tambade    Dr. Vijay Pethe           Kolhapur